1.

اثر رقابت جویی بر سرعت حرکتی: شواهدی برای کاربرد یافته‌های شناخت اجتماعی در ورزش

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 56-47

2.

ارتباط بین سبک رهبری مربیان با رضایت‌مندی ورزشکاران لیگ برتر والیبال مردان ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 74-65

3.

ارتباط جوّ انگیزشی ادراک شده با اضطراب و عزت نفس ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ ورزش‌های تیمی

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 14-1

4.

ارتباط خودکارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد مردان گلبالیست لیگ برتر

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 104-93

5.

ارتباط سطح فعالیت جسمی با افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان دورة متوسطة شهرستان ساوه

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 14-7

6.

بررسی الگوی فیزیولوژیک اجرای پیشرفته و مبتدی یک مهارت پیوسته در دانشجویان ورزشکار

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 92-75

7.

بررسی ویژگی‌های روان‌شناختی دوچرخه سواران نخبۀ موفق ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 80-69

8.

بهار 1391

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 1-320

9.

بهار 91

دوره 4، شماره 13، اردیبهشت 1391، صفحه 1-96

10.

بهار و تابستان 1391

دوره 4، شماره 11، خرداد 1391، صفحه 1-140

11.

بهار و تابستان 91

دوره 4، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-144

12.

پاییز 1391

دوره 4، شماره 15، مهر 1391، صفحه 1-219

13.

پاییز 91

دوره 4، شماره 15، آبان 1391، صفحه 1-197

14.

پاییز و زمستان 1391

دوره 4، شماره 12، آذر 1391، صفحه 1-126

15.

پاییز و زمستان 91

دوره 4، شماره 11، آذر 1391، صفحه 1-224

16.

تابستان 1391

دوره 4، شماره 14، تیر 1391، صفحه 1-219

17.

تابستان 91

دوره 4، شماره 14، مرداد 1391، صفحه 1-160

18.

تأثیر ایدئولوژی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران بر تصمیم‌گیری اخلاقی آنان

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 38-27

19.

تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت‌های پایۀ بسکتبال

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 26-15

20.

تأثیر جنسیت و سطح رقابتی بر تحلیل رفتگی ورزشکاران در رشته‌های انفرادی

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 52-39

21.

تأثیر یک جلسه درس تربیت بدنی بر مؤلفه‌های خلقی دانشجویان دختر

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 46-35

22.

تأثیر هدف گزینی کوتاه مدت و بلندمدت بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 22-15

23.

رابطۀ بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی در دانشجویان دختر

دوره 1، شماره 2، دی 1391، صفحه 64-53

24.

زمستان 1391

دوره 4، شماره 16، دی 1391، صفحه 1-242

25.

زمستان 90

دوره 3، شماره 12، بهمن 1390، صفحه 1-134

26.

مدل ساختاری عوامل اثرگذار بر هوش معنوی ورزشکاران زورخانه‌ای

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 68-57

27.

مقایسۀ سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر فعال و غیرفعال مدارس راهنمایی ارومیه

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 6-1

28.

مقایسۀ عوامل حمایت کنندۀ فردی در میان دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 34-23


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.